Jak se stát studentem Vojenského oboru?

 1. Vyplnit přihlášku
 2. Zajít na Rekrutační středisko
 3. Lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici
 4. Potvrzení od tělovýchovného lékaře
 5. Zaplatit  administrativní poplatek
 6. Vše odeslat poštou
 7. Připravit se na přijímací zkoušky
 8. Zajít na přípravný kurz a potrénovat na talentovky
 9. Absolvovat talentové a písemné zkoušky.
 10. Zjistit, zda jste byli/nebyli přijati.

1. Vyplňte elektronickou přihlášku v systému Univerzity Karlovy, poté potvrdit její elektronické odeslání, přihlášku vytisknout a vlastnoručně podepsat. Hlásíte se na obor Vojenská tělovýchova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Nelze zaslat přihlášku na formuláři SEVT.

2. Domluvte si schůzku a zajděte na Rekrutační středisko podle místa svého trvalého bydliště, kde se dozvíte informace jak se stát vojákem z povolání a profesní poradce vás zaregistruje. Budete objednáni k vyšetření ve vojenské nemocnici. Zde vám nepomohou s vyplněním přihlášky – tu si nejprve vyplňte v klidu sami doma. (v případě nejasností kontaktujte Studijní oddělení FTVS UK.)

3. Následuje lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici, což je podmínka k přijetí za vojáka z povolání. K vyšetření bude uchazeč pozván telefonicky, dozví se místo a čas. Obsah vyšetření, co je nutné dodržet a co s sebou se uchazeč dozví z informační brožury, kterou obdržel na rekrutačním středisku, nebo si ji může stáhnout zde. Výsledky vyšetření jsou předány buď ihned, nebo poštou do několika dní.

4.Uchazeči o studium musí mít na vytištěném elektronickém formuláři potvrzení od sportovního lékaře či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. (Z razítka na potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře.) Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tzn. od zaslání přihlášky až do 21. 6. 2016 včetně. V případě nezaslání potvrzení nebo neplatného potvrzení nepřipustí fakulta uchazeče k přijímacím zkouškám. Toto potvrzení nelze nahradit vyšetřením ve Vojenské nemocnici. Seznam sportovních a tělovýchovných lékařů najdete na www.cstl.cz, na UK FTVS se nachází ordinace tělovýchovného lékařství, více na: www.upsl.cz.

5. Zaplatit administrativní poplatek 530,- Kč. Potvrzení o platbě je třeba dodat současně s přihláškou. Dokladem o provedené platbě je pouze: výpis z účtu nebo útržek složenky. Banka: Komerční banka Praha 6, číslo účtu: 43-9685580247/0100, IBAN: CZ2301000000439685580247, SWIFT (BIC): KOMBCZ PPXXX

Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky (Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou! Poplatek je nevratný)

Pokud neuvedete variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce!

6. Vytisknutou a vlastnoručně podepsanou přihlášku, potvrzení od tělovýchovného lékaře a potvrzení o zaplacení administrativního poplatku vložit do obálky a doručit:

a) doporučeně do 29. 2. 2016 na UK FTVS (datum na poštovním razítku musí být nejpozději 29. 2. 2016)
b) osobně do 29. 2. 2016 na podatelnu UK FTVS.

 • Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, musí každou přihlášku zaslat jednotlivě (včetně potvrzení o platbě a lékařské prohlídce).
 • Přihláška musí být vlastnoručně podepsána uchazečem.
 • Termín podání přihlášky: do 29. 2. 2016

7. Připravte se na přijímací zkoušky (obsah přijímací zkoušky).

8. Zvažte účast na přípravném kurzu na talentovou zkoušku zaměřenou na testy zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu, který pro Vás organizujeme zdarma. Mimo jiné budete mít možnost prohlédnout si sportovní areál, kde budete moci v případě přijetí za studenta Vojenského oboru sportovat.

9. Absolvujete přijímací řízení. Výsledky se dozvíte po přihlášení ve Studijním informačním systému, kde jste vyplňovali přihlášku, nebo na nástěnce ve vestibulu FTVS UK, několik dní po ukončení přijímacího řízení.

10. O přijetí ke studiu budete informován písemně i telefonicky. Uchazeč přijatý ke studiu poté předloží na rekrutační středisko, nebo pracoviště veškeré požadované doklady včetně maturitního vysvědčení a podá žádost o převzetí branné povinnosti. Profesní poradce uzavře jeho dokumentaci.

11. Při poslední návštěvě na rekrutačním středisku, nebo pracovišti převezme uchazeč rozhodnutí o povolání do služebního poměru vojáka z povolání. To je nezbytné k tomu, aby mohl být povolán do služebního poměru a zahájit studium.

12. V srpnu (dnem povolání do služebního poměru) nastupuje přijatý uchazeč na dva měsíce do přípravné služby ve Vyškově, a to v hodnosti vojína.

13. Od 1. 10. je uchazeč převelen ke studiu k Vojenskému oboru při FTVS UK Praha a zahajuje řádné prezenční studium.

Přijímací řízení se řídí pravidly Fakulty tělesné výchovy a sportu, kompletní informace o přijímacím řízení na FTVS UK Praha naleznete na jejich webu www.ftvs.cuni.cz. Další informace Vám podají na Studijním oddělení, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín, tel.: 220 171 111.
Další informace o tom jak se stát studentem vojenské vysoké školy naleznete na těchto stránkách.
Otázky ohledně vstupu do AČR naleznete na webových stránkách www.kariera.army.cz.
top image scrolling tools
scrolltop3bfcd
link4a8d6
link7e31f
link78206
link47f27
mailto65714
bottom image scrolling tools

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání