Jak se stát studentem Vojenského oboru?

 1. Vyplnit přihlášku
 2. Zajít na Rekrutační středisko
 3. Lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici
 4. Potvrzení od tělovýchovného lékaře
 5. Zaplatit  administrativní poplatek
 6. Elektronicky přihlášku odeslat
 7. Připravit se na přijímací zkoušky
 8. Zajít na přípravný kurz a natrénovat na talentovky
 9. Absolvovat talentové a písemné zkoušky
 10. Zjistit, zda jste byli/nebyli přijati
 11. V případě přijetí, co nejdříve doručit na Studijní oddělení FTVS UK úředně ověřenou kopii Maturitního vysvědčení
 12. Obdržení Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na Vojenském oboru FTVS UK
 13. V případě přijetí obdržení Rozhodnutí o povolání do služebního poměru Vojáka z povolání a o nástupu do základního kurzu ve Vyškově

1. Předvyplňte si elektronickou přihlášku v systému Univerzity Karlovy, poté si zabezpečte potvrzení od tělovýchovného lékaře viz detaily níže, potvrzení nahrajte a přiložte k elektronické přihlášce, poté elektronickou přihlášku společně s touto přílohou elektronicky odešlete. Přihláška se již netiskne a nezasílá poštou. Hlásíte se na obor Vojenská tělovýchova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Nelze zaslat přihlášku na formuláři SEVT. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení.

2. Domluvte si schůzku a zajděte na Rekrutační středisko podle místa svého trvalého bydliště, kde se dozvíte informace jak se stát vojákem z povolání a profesní poradce vás zaregistruje. Budete objednáni k vyšetření ve vojenské nemocnici. Zde vám nepomohou s vyplněním přihlášky – tu si nejprve vyplňte v klidu sami doma. (v případě nejasností kontaktujte Studijní oddělení FTVS UK.)

3. Následuje lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici, což je podmínka k přijetí za vojáka z povolání. K vyšetření bude uchazeč pozván telefonicky, dozví se místo a čas. Obsah vyšetření, co je nutné dodržet a co s sebou se uchazeč dozví z informační brožury, kterou obdržel na rekrutačním středisku, nebo si ji může stáhnout zde. Výsledky vyšetření jsou předány buď ihned, nebo poštou do několika dní. Výsledky po vás budou chtít na Rekrutačním středisku, nepřikládají se k elektronické přihlášce ke studiu.

4.Uchazeči o studium musí mít potvrzení od sportovního lékaře či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. (Z razítka na potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře.) Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tzn. od zaslání přihlášky až do 26. 6. včetně. V případě nepřiložení potvrzení nebo neplatného potvrzení nepřipustí fakulta uchazeče k přijímacím zkouškám. Toto potvrzení nelze nahradit vyšetřením ve Vojenské nemocnici. Seznam sportovních a tělovýchovných lékařů najdete na www.cstl.cz, na UK FTVS se nachází ordinace tělovýchovného lékařství, více na: www.upsl.cz.

5. Zaplatit administrativní poplatek 600,- Kč. Potvrzení o platbě není třeba. Systém platbu automaticky spáruje s přihláškou. Banka: Komerční banka Praha 6, číslo účtu: 43-9685580247/0100, IBAN: CZ2301000000439685580247, SWIFT (BIC): KOMBCZ PPXXX

Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky! (Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou. Poplatek je nevratný.)

Pokud neuvedete variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce!

6.. Termín odeslání přihlášky a zaplacení poplatku: do 28. 2. do 23:59:59.

7. Připravte se na přijímací zkoušky (obsah přijímací zkoušky).

8. Zvažte účast na přípravném kurzu na talentovou zkoušku zaměřenou na testy zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu, který pro Vás organizujeme zdarma. Mimo jiné budete mít možnost prohlédnout si sportovní areál, kde budete moci v případě přijetí za studenta Vojenského oboru sportovat.

9. Absolvujete přijímací řízení. Výsledky se dozvíte po přihlášení ve Studijním informačním systému, kde jste vyplňovali přihlášku, nebo na nástěnce ve vestibulu FTVS UK, cca 3 dny po ukončení přijímacího řízení.

10. O přijetí ke studiu budete informován písemně i telefonicky. Poté co nejdříve zašlete úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení FTVS UK. Až po jeho doručení dostanete doporučeně poštou oficiální potvrzení o přijetí. Uchazeč přijatý ke studiu současně předloží na rekrutační středisko, nebo pracoviště veškeré požadované doklady včetně maturitního vysvědčení a podá žádost o převzetí branné povinnosti. Profesní poradce uzavře jeho dokumentaci.

11. Při poslední návštěvě na rekrutačním středisku, nebo pracovišti převezme uchazeč Rozhodnutí o povolání do služebního poměru vojáka z povolání. To je nezbytné k tomu, aby mohl být povolán do služebního poměru a zahájit studium.

12. V srpnu (dnem povolání do služebního poměru) nastupuje přijatý uchazeč na dva měsíce do přípravné služby ve Vyškově, a to v hodnosti vojína.

13. Od 1. 10. je uchazeč převelen ke studiu k Vojenskému oboru při FTVS UK Praha a zahajuje řádné prezenční studium.

Přijímací řízení se řídí pravidly Fakulty tělesné výchovy a sportu, kompletní informace o přijímacím řízení na FTVS UK Praha naleznete na jejich webu www.ftvs.cuni.cz. Další informace Vám podají na Studijním oddělení, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín, tel.: 220 171 111.
Další informace o tom jak se stát studentem vojenské vysoké školy naleznete na těchto stránkách.
Otázky ohledně vstupu do AČR naleznete na webových stránkách www.kariera.army.cz.

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání