Výhody pro zájemce o prezenční studium:

 1. Plat.
 2. Ubytování po celou dobu studia zdarma.
 3. Příspěvek na stravování.
 4. Úhrada plateb za odborné kurzy absolvované v průběhu studia.
 5. Výuka anglického jazyka zdarma.
 6. Velký sklad s kvalitním sportovním materiálem k zapůjčení.
 7. Získání řady odborných sportovních kvalifikací.
 8. Špičkovou zdravotní péči zdarma.
 9. Po absolvování získání akademického titulu Magistr (Mgr.) a povýšení do důstojnické hodnosti = kariéra v AČR, PČR, HZS, Celní správě, atd.
 10. Jistotu kvalitní práce a nadprůměrného platového ohodnocení.
 11. Unikátní vzdělání v ČR – Vojenský obor je jediným pracovištěm vzdělávajícím tělovýchovné pracovníky pro AČR, PČR, HZS a Celní správu.
 12. Diplom Univerzity Karlovy využitelný i v civilu bez rekvalifikace.

Zajímá Vás, jak se přihlásit, nebo spíše z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Jste policista, hasič, celník? Výhody pro příslušníky z bezpečnostních složek ČR:

Získejte magisterský titul, povýšení do důstojnické hodnosti, zvyšte si platový stupeň až o několik tříd a dělejte práci, která je Vašim koníčkem! Vše navíc v kombinované formě, tedy dálkově.

Studium vojenské tělovýchovy je určeno pro všechny zájemce, kteří v přijímacím řízení splní podmínky pro studium na VO FTVS UK a UK FTVS. Vojáci a příslušníci bezpečnostních složek ve služebním poměru musí být ke studiu podle platných personálních zásad svého resortu ke studiu zaměstnavatelem vysláni.

Pro kombinovanou formu studia platí stejná pravidla přijetí jako pro prezenční, kromě toho, že uchazeči jsou příslušníky ozbrojených složek ČR a budou svým zaměstnavatelem vyslání ke studiu.

Prezenční studium je určeno především pro zájemce z řad studentů středních škol a gymnázií. Podáním přihlášky na Vojenský obor se zavazují stát se vojákem z povolání, kterým se stanou až v případě úspěšného zvládnutí přijímacího řízení a oznámení o přijetí ke studiu. Poté student nastupuje na 2 měsíční základní vojenskou službu (srpen, září) a 1. října je poté převelen ke studiu na Vojenském oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a zahajuje studium v hodnosti svobodník se všemi benefity výše uvedenými.

Za to, že Armáda České republiky poskytuje studentům v průběhu studia uvedené benefity, zaváže se student, že po ukončení studia bude dvojnásobek délky studia pracovat ve službách AČR.Po absolvování oboru vojenská tělovýchova a získání titulu Magistr (Mgr.), jsou studenti povýšení do důstojnické hodnosti poručík, získávají vyšší než průměrný plat a práci v oblasti tělovýchovy a sportu v resotru obrany. V dnešní době, kdy absoloventi stěží shání práci, a když, tak za podprůměrné platy, se jedná o velkou výhodu.

Student má právo kdykoliv si své rozhodnutí zůstat v AČR rozmyslet. Vzhledem k velikosti investice, jež do něj každý měsíc AČR vkládá, se na počátku studia zavazuje v případě odchodu před uplynutím stanovené doby (dvojnásobek délky studia), je povinnen zaplatit poměrnou část nákladů za každý měsíc svého studia, konkrétně 9tisíc korun.

Rozšiřující možnosti studia

Absolventi Vojenského oboru mohou stejně jako absolventi všech ostatních studijních oborů v souladu se zákonem o vysokých školách, po splnění podmínek rigorózní zkoušky získat akademický titul doktor filozofie „PhDr.“ nebo podmínek postgraduálního doktorského studia získat vědeckopedagogický titul „Ph.D.“.

Veškeré informace vztahující se ke vstupu do AČR, jak se stát vojákem z povolání, atd. najdete na této stránce.

Výhody služebního poměru vojáka AČR

Za výhody služebního poměru vojáka AČR lze považovat zejména:

 • stabilizační příspěvek,   • pravidelná a bezplatná zdravotní péče,
 • příspěvek na bydlení,   • možnost 14denní rehabilitace,
 • dovolená 37 dnů (včetně sobot a nedělí),   • tělesná příprava jako součást pracovní doby,
 • bezplatné výstrojní náležitosti,   • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • náhrady při služebních cestách,   • možnost jazykové přípravy, včetně kurzů v zahraničí,
 • výsluhové náležitosti při zániku služebního poměru,   • možnost náborového příspěvku.
 • možnost studia v rámci zaměstnání,
 • možnost služby v zahraničí,
 • možnost výběrové rekreace,

*   *   *

Délka služebního poměru

Od prvního dne povolání do služebního poměru se vojákovi z povolání odpočítává tříměsíční zkušební doba, ve které může služební poměr bez udání důvodu ukončit, totéž však platí i ze strany Ministerstva obrany České republiky.

Délka trvání služebního poměru vojáka z povolání je vždy stanovena na dobu určitou, a to dle tzv. doby rozhodné na základě zařazení na konkrétní pozici (v rozmezí 4–7 let) + 3 měsíce, které představuje kurz základní přípravy ve Vyškově. K prodloužení služebního poměru může dojít pouze se souhlasem vojáka a ve shodě obou zúčastněných stran, a to v rámci personálního pohovoru, který se provádí s dostatečným časovým předstihem před zánikem služebního poměru.

Základní doba služby vojáka z povolání

Základní týdenní doba služby vojáka z povolání činí (bez 30 minutové přestávky na jídlo a odpočinek – denně) 40 hodin.

Voják z povolání má nárok na řádnou dovolenou v rozsahu 37 dnů v kalendářním roce, a to včetně 10 dnů, které jsou jinak dny nepřetržitého odpočinku v týdnu (tj. soboty a neděle).

Nemůže-li voják pro překážky z důvodu obecného zájmu nebo důležité osobní překážky konat službu, má nárok na služební volno.

Nadřízený může vojákovi na jeho žádost ze závažných důvodů udělit dovolenou bez nároku na peněžní náležitosti, nejdéle však na dobu 12 měsíců.

Místo služby

Voják z povolání vykonává službu podle potřeb ozbrojených sil na území státu i v zahraničí. Může být přeložen do jiného místa nebo do podřízenosti jiného služebního orgánu ve stejném místě. Může být přeložen i na vlastní žádost, je-li to v souladu s potřebami ozbrojených sil.

*   *   *

Zařazení vojáka a vojenské hodnosti

Voják z povolání je zařazen do hodnostního sboru Armády České republiky a jmenován do určité vojenské hodnosti, a to podle dosaženého vzdělání, závěrů služebního hodnocení a doby výkonu služby. Každému služebnímu zařazení odpovídá stanovená hodnost (na první pohled je zřejmá např. na náramenících).

V hodnostních sborech existují tyto hodnosti:

mužstvo:
poddůstojníci
:
praporčíci:
nižší důstojníci:
vyšší důstojníci:
generálové:
vojín, svobodník,
desátník, četař, rotný,
rotmistr, nadrotmistr, praporčík a nadpraporčík, štábní praporčík,
poručík, nadporučík, kapitán,
major, podplukovník, plukovník,
brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál.

 

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání