Učební texty, metodické publikace a výuková DVD

 

Učební texty: Vojenská tělovýchova

Učební texty jsou v prvé řadě určeny studentům VO FTVS UK. Dále pak všem tělovýchovným a dalším odborným pracovníkům v oblasti armádní tělovýchovy a sportu. V neposlední řadě všem, kteří mají o tuto oblast zájem.

Koncipování obsahu bylo vedeno snahou doplnit soubor odborných informací z dané oblasti o ty, které nejsou předmětem jiných dostupných dokumentů, tj. předpisů, rozkazů, nařízení či služebních pomůcek a pokud možno vysvětlit mezi nimi existující vztahy a souvislosti.

První část se zabývá vojenskou tělovýchovou, část druhá státní a resortní sportovní reprezentací. Důvodem rozdělení textu na tyto dvě části je diametrální odlišnost cílů a úkolů vojenské tělovýchovy a státní sportovní reprezentace.

Závěrem tohoto stručného souhrnu je nutné zmínit, že učební texty nejsou a ani nemohou být vyčerpávajícím zpracováním vojenské tělovýchovy. Probíhající změny v AČR, ale také velké množství útržkovitě zpracovaných informací prakticky znemožňují podat přehled, který by byl v době vydání vyčerpávající a plně aktuální.

 

Učební texty: Vojenská tělovýchova a právní souvislosti

Učební texty jsou určeny především studentům akreditovaného studijního oboru Tělesná výchova a sport – Vojenská tělovýchova na FTVS UK v Praze. Užitečné informace zejména z tělovýchovné legislativy zde najdou i posluchači kvalifikačních kurzů, které katedra vojenské tělovýchovy na FTVS UK organizuje pro tělovýchovné odborníky Armády české republiky s různou délkou působení v praxi už po vysokoškolském absolutoriu.

Texty jsou zaměřeny na výběr frekventovaných problémů dnešního vojenského tělocvikáře z hlediska jeho orientace na uvědomění si dvojí role právního prostředí ve vojenské tělovýchově.

Respektován je i fakt stupňujícího se významu determinovaného příslušností vojenských tělocvikářů ke kvalitním vojenským profesionálům a ke společenství AČR v NATO. Proto řeší texty také spojení právních otázek „doma“ s problematikou mezinárodního humanitárního práva, v tom nejobecnějším a pro tělocvikáře využitelném obsahu i rozsahu.

K využití jsou tyto texty užitečné i pro příslušníky ostatních ozbrojených složek státního aparátu (policisty, záchranáře, celníky ?), kteří mohou výše uvedené studium především v kombinované formě studovat také.

Konrád. A. (2003). Vojenská tělovýchova a právní souvislosti. Praha. Karolinum, 78 s.

 

Učební texty: K teorii vojenského plavání

Učební texty jsou určeny k teoretické přípravě instruktorů, vedoucích instruktorů vojenského plavání v AČR a studentů Vojenského tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Využití nacházejí zejména při přípravě k úspěšnému dosažení instruktorského osvědčení ve vojenském plavání.

Zařazená témata do obsahu učebních textů představují účelný výběr z rozsáhlých oborů (např. pedagogiky, hydrologie, první pomoci a dalších.) za účelem využití v oblasti vojenského plavání.

 

 

Učební texty: K teorii Boje zblízka

Učební texty jsou určeny k teoretické přípravě instruktorů, vedoucích instruktorů boje zblízka v Armádě české republiky a studentů Vojenské tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Využití nacházejí zejména při přípravě k úspěšnému dosažení instruktorského osvědčení boje zblízka.

Zařazená témata do obsahu učebních textů představují účelný výběr z rozsáhlých oborů (např. pedagogiky, taxonomie pohybové výkonnosti, hodnocení pohybových dovedností, trestního práva, první pomoci a dalších.) za účelem využití v oblasti boje zblízka. Ostatní témata bu? vymezují koncepci, nebo rozebírají a poskytují návody pro řešení problémových částí v oblasti boje zblízka.

Jednotlivá témata jsou řazena chronologicky (v časovém pořadí), a to ve smyslu postupného výcviku vojáka, instruktora a vedoucího instruktora boje zblízka. Svá využití nacházejí i při přípravě přednášek a vedení výcviku.

Pokročilejší témata, obzvláště několik posledních např. kontrolní činnost nebo sestavování programů výcviku, jsou určena pro potřebu pokročilých instruktorů koordinujících výcvik boje zblízka v Armádě české republiky.

Vágner. M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum. 180 s

Vojenská publikace PUB 71-84-01 Speciální tělesná příprava – zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum.

 

 

Vojenská publikace PUB 71-84-02 Speciální tělesná příprava – Boj zblízka

 

 

Vojenská publikace PUB 71-84-03 Speciální tělesná příprava – Základy přežití

 

 

Vojenská publikace PUB 71-84-04 Speciální tělesná příprava – Vojenské plavání

 

 

Multimediální nosiče:

Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka v AČR

Výukové materiály jsou určeny ke zkvalitnění výcviku boje zblízka v AČR. Své opodstatnění nacházejí také při přípravě k získání osvědčení instruktora boje zblízka v AČR.

Výukové DVD obsahuje videa 1. stupně boje zblízka včetně doplňku pro vojenskou policii, úvodní intro, krátké video „proč cvičit boj zblízka? a způsoby navolnění.

Multimediální učebnice je určena pro PC. Obsahuje metodický popis jednotlivých technik 1. stupně boje zblízka. Každý metodický popis je doplněn video-nahrávkou. Součástí multimediální učebnice je i kompletní tematika boje zblízka v AČR, která je inter-aktivně propojena s učebními texty (Vágner, M. K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum, 2008) v rozsahu 1. stupně boje zblízka v AČR.

V úvodní části učebnice jsou krátké video-profily jednotlivých vedoucích instruktorů, kteří předváděli techniky boje zblízka na tomto výukovém DVD a CD.

Vágner, M a kol. (2008). Multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka v AČR. Praha: AWT s r.o.

 

Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka v AČR s doplňkem pro Vojenskou policii

Výukové materiály jsou oproti výše uvedenému multimediálnímu nosiči doplněny o další problematiku spojenou s výcvikem vojenské policie.

Vágner, M a kol. (2008). Multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka v AČR s doplňkem pro Vojenskou policii. Praha: AWT s r.o.

 

Výukové DVD vojenského lezení

Výukové materiály jsou určeny ke zkvalitnění výcviku vojenského lezení v AČR. Své opodstatnění nacházejí také při přípravě k získání osvědčení instruktora vojenského lezení.

Výukové DVD obsahuje kromě videí technik lezení, jištění, slaňování, výstupů po laně, fixních cest i integrovaná témata do armádního prostředí jako způsoby vyprošťování materiálu, postup družstva v horách nebo vojenské lezení s taktickým námětem.

V úvodní části učebnice je krátké intro přibližující jednotlivé činnosti ve vojenském lezení.

 

Výukové DVD a multimediální učebnice 2. stupně boje zblízka v AČR

Výukové materiály jsou určeny ke zkvalitnění výcviku boje zblízka v AČR. Své opodstatnění nacházejí také při přípravě k získání osvědčení instruktora 2. stupně boje zblízka v AČR.

Výukové DVD obsahuje videa 2. stupně boje zblízka.

Multimediální učebnice je určena pro PC. Obsahuje metodický popis jednotlivých technik 2. stupně boje zblízka. Každý metodický popis je doplněn video-nahrávkou. Součástí multimediální učebnice je i kompletní tematika boje zblízka v AČR, která je inter-aktivně propojena s učebními texty

(Vágner, M. K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum, 2008) v rozsahu 2. stupně boje zblízka v AČR.

 

Výukové DVD vojenského plavání

Výukové materiály jsou určeny ke zkvalitnění výcviku vojenského plavání v AČR. Své opodstatnění nacházejí také při přípravě k získání osvědčení instruktora vojenského plavání.

Výukové DVD obsahuje základní plavecké dovednosti, brodění, záchranu, ovládání plavidel a další témata spojená s výcvikem pohybu vojáka ve vodním prostředí.

V úvodní části učebnice je krátké intro přibližující jednotlivé činnosti ve vojenském plavání.

 

Výukové DVD základy boje na zemi

Výukové DVD obsahuje videa s technikami základů boje na zemi. Prvním tématem je pohyb na zemi, který rozvíjí vedle bojových prvků i fyzickou úroveň cvičenců. Jeho zařazení je vhodné i jako trénink tělesného jádra. V dalším obsahu figurují témata spojená se zaujímáním obranných a vítězných pozic včetně pák, přehozů, porazů a škrcení při boji na zemi.

 

Výukové DVD základy kontaktního boje

Výukové DVD obsahuje videa s technikami základů kontaktního boje. Doplněk pro 1. až 3. stupeň výcviku.

 

 

Kondiční programy:

Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti – 1. díl – Zahřátí organismu & flexibilita

 

Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti – 2. díl – Běh

 

 

Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti – 3. díl – Rozvoj horní poloviny těla

 

 

Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti – 4. díl – Rozvoj dolní poloviny těla

 

 

Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti – 5. díl – Rozvoj svalů tělesného jádra – Core training

 

 

Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti – 6. díl – Improvizovaný trénink

 

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání