Tvorba metodických materiálů

 

Učební texty: Vojenská tělovýchova

Učební texty jsou v prvé řadě určeny studentům VO FTVS UK. Dále pak všem tělovýchovným a dalším odborným pracovníkům v oblasti armádní tělovýchovy a sportu. V neposlední řadě všem, kteří mají o tuto oblast zájem.

Koncipování obsahu bylo vedeno snahou doplnit soubor odborných informací z dané oblasti o ty, které nejsou předmětem jiných dostupných dokumentů, tj. předpisů, rozkazů, nařízení či služebních pomůcek a pokud možno vysvětlit mezi nimi existující vztahy a souvislosti.

První část se zabývá vojenskou tělovýchovou, část druhá státní a resortní sportovní reprezentací. Důvodem rozdělení textu na tyto dvě části je diametrální odlišnost cílů a úkolů vojenské tělovýchovy a státní sportovní reprezentace.

Závěrem tohoto stručného souhrnu je nutné zmínit, že učební texty nejsou a ani nemohou být vyčerpávajícím zpracováním vojenské tělovýchovy. Probíhající změny v AČR, ale také velké množství útržkovitě zpracovaných informací prakticky znemožňují podat přehled, který by byl v době vydání vyčerpávající a plně aktuální.

 

Učební texty: Vojenská tělovýchova a právní souvislosti

Učební texty jsou určeny především studentům akreditovaného studijního oboru Tělesná výchova a sport – Vojenská tělovýchova na FTVS UK v Praze. Užitečné informace zejména z tělovýchovné legislativy zde najdou i posluchači kvalifikačních kurzů, které katedra vojenské tělovýchovy na FTVS UK organizuje pro tělovýchovné odborníky Armády české republiky s různou délkou působení v praxi už po vysokoškolském absolutoriu.

Texty jsou zaměřeny na výběr frekventovaných problémů dnešního vojenského tělocvikáře z hlediska jeho orientace na uvědomění si dvojí role právního prostředí ve vojenské tělovýchově.

Respektován je i fakt stupňujícího se významu determinovaného příslušností vojenských tělocvikářů ke kvalitním vojenským profesionálům a ke společenství AČR v NATO. Proto řeší texty také spojení právních otázek „doma“ s problematikou mezinárodního humanitárního práva, v tom nejobecnějším a pro tělocvikáře využitelném obsahu i rozsahu.

K využití jsou tyto texty užitečné i pro příslušníky ostatních ozbrojených složek státního aparátu (policisty, záchranáře, celníky ?), kteří mohou výše uvedené studium především v kombinované formě studovat také.

Konrád. A. (2003). Vojenská tělovýchova a právní souvislosti. Praha. Karolinum, 78 s.

 

Učební texty: Vojenské plavání

Učební texty jsou určeny k teoretické přípravě instruktorů, vedoucích instruktorů vojenského plavání v AČR a studentů Vojenského tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Využití nacházejí zejména při přípravě k úspěšnému dosažení instruktorského osvědčení ve vojenském plavání.

Zařazená témata do obsahu učebních textů představují účelný výběr z rozsáhlých oborů (např. pedagogiky, hydrologie, první pomoci a dalších.) za účelem využití v oblasti vojenského plavání.

 

Učební texty: K teorii Boje zblízka

Učební texty jsou určeny k teoretické přípravě instruktorů, vedoucích instruktorů boje zblízka v Armádě české republiky a studentů Vojenské tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Využití nacházejí zejména při přípravě k úspěšnému dosažení instruktorského osvědčení boje zblízka.

Zařazená témata do obsahu učebních textů představují účelný výběr z rozsáhlých oborů (např. pedagogiky, taxonomie pohybové výkonnosti, hodnocení pohybových dovedností, trestního práva, první pomoci a dalších.) za účelem využití v oblasti boje zblízka. Ostatní témata bu? vymezují koncepci, nebo rozebírají a poskytují návody pro řešení problémových částí v oblasti boje zblízka.

Jednotlivá témata jsou řazena chronologicky (v časovém pořadí), a to ve smyslu postupného výcviku vojáka, instruktora a vedoucího instruktora boje zblízka. Svá využití nacházejí i při přípravě přednášek a vedení výcviku.

Pokročilejší témata, obzvláště několik posledních např. kontrolní činnost nebo sestavování programů výcviku, jsou určena pro potřebu pokročilých instruktorů koordinujících výcvik boje zblízka v Armádě české republiky.

Vágner. M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum. 180 s

 

Multimediální nosiče:

 

Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka v AČR

Výukové materiály jsou určeny ke zkvalitnění výcviku boje zblízka v AČR. Své opodstatnění nacházejí také při přípravě k získání osvědčení instruktora boje zblízka v AČR.

Výukové DVD obsahuje videa 1. stupně boje zblízka včetně doplňku pro vojenskou policii, úvodní intro, krátké video „proč cvičit boj zblízka? a způsoby navolnění.

Multimediální učebnice je určena pro PC. Obsahuje metodický popis jednotlivých technik 1. stupně boje zblízka. Každý metodický popis je doplněn video-nahrávkou. Součástí multimediální učebnice je i kompletní tematika boje zblízka v AČR, která je inter-aktivně propojena s učebními texty (Vágner, M. K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum, 2008) v rozsahu 1. stupně boje zblízka v AČR.

V úvodní části učebnice jsou krátké video-profily jednotlivých vedoucích instruktorů, kteří předváděli techniky boje zblízka na tomto výukovém DVD a CD.

Vágner, M a kol. (2008). Multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka v AČR. Praha: AWT s r.o.

 

Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka v AČR s doplňkem pro Vojenskou policii

Výukové materiály jsou oproti výše uvedenému multimediálnímu nosiči doplněny o další problematiku spojenou s výcvikem vojenské policie.

Vágner, M a kol. (2008). Multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka v AČR s doplňkem pro Vojenskou policii. Praha: AWT s r.o.

 

Výukové DVD vojenského lezení

Výukové materiály jsou určeny ke zkvalitnění výcviku vojenského lezení v AČR. Své opodstatnění nacházejí také při přípravě k získání osvědčení instruktora vojenského lezení.

Výukové DVD obsahuje kromě videí technik lezení, jištění, slaňování, výstupů po laně, fixních cest i integrovaná témata do armádního prostředí jako způsoby vyprošťování materiálu, postup družstva v horách nebo vojenské lezení s taktickým námětem.

V úvodní části učebnice je krátké intro přibližující jednotlivé činnosti ve vojenském lezení.

 

Výukové DVD a multimediální učebnice 2. stupně boje zblízka v AČR

Výukové materiály jsou určeny ke zkvalitnění výcviku boje zblízka v AČR. Své opodstatnění nacházejí také při přípravě k získání osvědčení instruktora 2. stupně boje zblízka v AČR.

Výukové DVD obsahuje videa 2. stupně boje zblízka.

Multimediální učebnice je určena pro PC. Obsahuje metodický popis jednotlivých technik 2. stupně boje zblízka. Každý metodický popis je doplněn video-nahrávkou. Součástí multimediální učebnice je i kompletní tematika boje zblízka v AČR, která je inter-aktivně propojena s učebními texty

(Vágner, M. K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum, 2008) v rozsahu 2. stupně boje zblízka v AČR.

 

Výukové DVD vojenského plavání

Výukové materiály jsou určeny ke zkvalitnění výcviku vojenského plavání v AČR. Své opodstatnění nacházejí také při přípravě k získání osvědčení instruktora vojenského plavání.

Výukové DVD obsahuje základní plavecké dovednosti, brodění, záchranu, ovládání plavidel a další témata spojená s výcvikem pohybu vojáka ve vodním prostředí.

V úvodní části učebnice je krátké intro přibližující jednotlivé činnosti ve vojenském plavání.

 

Výukové DVD základy boje na zemi

Výukové DVD obsahuje videa s technikami základů boje na zemi. Prvním tématem je pohyb na zemi, který rozvíjí vedle bojových prvků i fyzickou úroveň cvičenců. Jeho zařazení je vhodné i jako trénink tělesného jádra. V dalším obsahu figurují témata spojená se zaujímáním obranných a vítězných pozic včetně pák, přehozů, porazů a škrcení při boji na zemi.

top image scrolling tools
scrolltop3bfcd
link4a8d6
link7e31f
link78206
link47f27
mailto65714
bottom image scrolling tools

Kde nás najdete?

Areál FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6

tel: 973 296 111
fax: 973 296 100
info@vojenskyobor.cz

Prohlížet mapu.

Fotogalerie

Vojenské plaváníVojenské plaváníVojenské lezeníVojenské plavání